به گزارش ديگر ، روز جنگ احد امام علي (ع) سخت جنگيد تا آنكه شمشيرش شكست و نزد پيامبر (ص) آمد و شمشير خواست . ( مناقب ، ج 3 ، ص 339 ؛ علل الشرايع ، جزء 1 ، ص 7 ) ، نيز گويند : بتي آهنين در يمن بود كه علي (ع) آن را شكست و بفرمود تا از آن ، دو شمشير ساختند . يكي از آن دو ذوالفقار بود . ( مناقب ، ج 3 ، ص 339 )
همچنين گويند هنگامي كه بلقيس به ديدن سليمان رفت ، شش شمشير از جمله ذوالفقار را برايش به هديه برد . سرانجام به دست عاص بن منبه رسيد و او كه در پيكار بدر ، در سپاه مشركان بود ، كشته شد و شمشيرش به دست پيامبر (ص) و دست آخر به دست علي (ع) رسيد ( مناقب ، ج 3 ، ص 315، پاورقي ).
نيز گويند حجاج بن علاطه يكي از مردم مكه آن را به پيامبر (ص) هديه داد و آن حضرت آن را روز احد به علي (ع) بخشيد ( تاج العروس ، ج 7 ، ص 357، ماده فقره )
نيز گويند برگ نخلي در دست پيامبر (ص) بود ، وقتي علي (ع) شمشير خواست ، پيامبر (ص) بر آن برگ نخل دميد و به قدرت خدا شمشيري شد كه بعدا ذوالفقار نام گرفت . ( مناقب ، ج 3 ، ص 339 ).
همچنين گويند به سال هشتم هجري كه پيامبر (ص) براي فتح مكه مي رفت در ميان راه علي (ع) را فرستاد تا بت و بتخانه منات را ويران كند . آن حضرت در خزانه منات دو شمشير به نام رسوب و مخذم يافت كه « حارث بن ابي شمر شاه غساني شام » به منات هديه كرده بود و علي (ع) آن دو شمشير را نزد پيامبر (ص) برد و آن حضرت شمشيرها را به علي (ع) بخشيد ؛ ذوالفقار يكي از آن دو بود ( طبري ، تاريخ ، ج 3 ، ص 17 ؛ اصنام كلبي ، ص 14 ـ 15 ؛ معجم البلدان ، ج 5 ، ص 205 ) اين خبر درست نيست ، زيرا در جنگ احد به سال سوم هجرت ذوالفقار در دست علي (ع) بود و با آن مي جنگيد . ( سيره ابن هشام ، جلد 3 ، ص 4 ـ 77 ) .
همچنين گويند كه علي (ع) در سال نهم هجرت بت فلس را شكست و بتخانه اش را ويران كرد و دو شمشير رسوب و مخذم را ( كه يكي از آن دو ذوالفقار بود ) در آنجا يافت و آنها را به پيامبر (ص) داد و سپس پيامبر (ص) آنها را به علي (ع) بخشيد . اين خبر نيز به دليل اينكه ذوالفقار در سال 3 هجري دست علي (ع) بود ، درست نيست . همچنين گويند به پيكار بدر به سال دوم هجرت عاص بن منبه و پدر و عمويش كه از سران مشرك بود كشته شدند . علي (ع) عاص بن منبه را كشت و شمشيرش ، ذوالفقار را به پيامبر (ص) داد . سال بعد در جنگ احد هنگامي كه از شدت جنگ شمشير علي (ع) شكست و از پيامبر (ص) شمشير خواست ، پيامبر اكرم (ص) در گرماگرم پيكار احد به علي (ع) داد و علي (ع) شجاعانه از پيامبر (ص) دفاع كرد و دشمن را عقب راند . در اين هنگام ندايي شنيده شد كه مي گفت « لا فتي الا علي لا سيف الا ذوالفقار » پيامبر (ص) فرمود : ‹‹ اين صداي جبرئيل است ››.
در ميان همه گزارشها مورخان روي گزارش اخير بيشتر تأكيد كرده اند . به نظر اين جانب با آنكه بيشتر گزارشها احتمال صحت دارد ، ولي گزارش آخري معقول تر و منطقي تر است ، ( نيز نگاه كنيد به : مناقب سليمان كوفي ، ص 495 ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ، ج 7 ، ص 219 ؛ تاريخ ابن الوردي ، ج 1 ، ص 132 ؛ تاريخ طبري ، ج 3 ، ص 184 و تاريخ يعقوبي ، ج 3 ، ص 184 و تاريخ يعقوبي زندگي امام علي (ع) و … )